HOSE
 
Index
% Thay Đổi
KLGD
GTGD
 
Mã CK Trần Sàn TC Dư Mua Khớp Lệnh Dư Bán Cao Nhất Thấp Nhất Mở Cửa Tổng KL NN Mua NN Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL (+/-) Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3